Diennakts dežūrtelefons: 648 07070
Diennakts dežūrtelefons: 648 07070

 Sapulcēs ar Meirānu un Lubānas iedzīvotājiem pārrunātais

Datums: 14.09.2022 16:06
12 skatījumi

8. septembra tikšanās laikā ar Lubānas un Meirānu iedzīvotājiem par “Madonas ūdens” uzsākto ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Lubānas apvienības teritorijā, tika sniegta plašāka informācija par rēķinu sastādīšanas, saņemšanas un apmaksas kārtību. Apkopojām būtiskāko informāciju un sniegtās atbildes uz apmeklētāju jautājumiem.

* Daudzdzīvokļu māju pagrabos ir uzsākta ievada skaitītāju uzstādīšana; vietās, kur tos nav iespējams uzstādīt pagrabos, pie mājām tiek ieraktas skaitītāju akas. Tāpat arī komercuzskaites skaitītāji pakāpeniski tiek uzstādīti privātmājām. Šos darbus “Madonas ūdens” klientiem veic bez maksas.

* Individuālos ūdens skaitītājus daudzdzīvokļu māju dzīvokļiem, tostarp ar attālinātās nolasīšanas iespēju, kā arī laistīšanas skaitītājus (tikai ar attālinātās nolasīšanas iespēju; ūdens patēriņam caur laistīšanas skaitītāju netiek pierēķināta kanalizācijas maksa) var iegādāties uzņēmumā “Madonas ūdens”, taču to uzstādīšanu veic pats iedzīvotājs vai santehniķis. Par individuālā skaitītāja uzstādīšanu ir jāinformē “Madonas ūdens”, kas skaitītāju pieņems ekspluatācijā un noplombēs, pakalpojuma maksa — 10 eiro (par vienu vai vairākiem skaitītājiem maksa nemainīga).

* Daudzdzīvokļu māju dzīvokļos, kur nav uzstādīti individuālie skaitītāji, tiks piemērota ūdens patēriņa norma — 6 kubikmetri uz vienu deklarēto iedzīvotāju. Uzņēmums aicina uzstādīt individuālos ūdens patēriņa skaitītājus!

* Individuālos ūdens patēriņa skaitītājus ar attālināto nolasīšanu daudzdzīvokļu mājās var uzstādīt dzīvoklim individuāli, gan arī visas mājas dzīvokļiem vienoti. Viena skaitītāja cena — 48,90 eiro; ieguvums ir ērtums klientiem, jo tad skaitītāja rādījums nav jānoziņo, to attālināti nolasa “Madonas ūdens” darbinieks.

* Ja laistāmais skaitītājs vai privātmājas skaitītājs uzstādīts vietā, kur tas nelietošanas dēļ ziemā varētu aizsalt (piemēram, vasaras māja vai āra virtuve), “Madonas ūdens” aicina pirms sala iestāšanās pieteikt šāda skaitītāja noņemšanu, uzglabāšanu un atpakaļ uzlikšanu pavasarī. Šāds pakalpojums maksā 5 eiro (maksājumu veicot pavasarī pirms uzlikšanas); pārsaldēta skaitītāja nomaiņa izmaksās krietni dārgāk.

* Lubānas apvienības pārvaldes teritorijā ir vietas, kur mājas iedzīvotāji ūdeni ņem no pagalmā izvietota brīvkrāna. Ar laiku (vēlākais — līdz nākamā gada pavasarim) tie tiks likvidēti, ūdensvadu ievelkot mājā. Vietās, kur tas nebūs iespējams, tiks ieviesti citi risinājumi, lai pie brīvkrāna varētu piekļūt tikai konkrētās mājas iedzīvotāji, kas šo ūdeni lieto. Par ūdens patēriņu no brīvkrāna ar vienu atbildīgo no mājas tiks slēgts līgums.

* Daudzdzīvokļu mājās aprēķins par patērēto ūdens daudzumu veidojas, no ūdens ievada skaitītāja rādījuma atņemot visu iesniegto dzīvokļu skaitītāju rādījumu summu. Starpība, kas rodas, ir koeficients, un to sadala proporcionāli katra dzīvokļa ūdens patēriņam. Lai starpība veidotos pēc iespējas mazāka, ļoti būtiski ir noziņot katra skaitītāja rādījumu maksimāli precīzi (arī ciparus aiz komata), laikā un regulāri.

* Iespējas noziņot skaitītāju rādījumus:

·         reģistrējoties “Madonas ūdens” mājas lapā www.madonasudens.lv sadaļā KLIENTIEM (COMAX), pie reģistrācijas izmantot e-pastu, kas norādīts “Madonas ūdens” klienta kartiņā, un paroli. Ar piereģistrēšanos telefoniski var palīdzēt “Madonas ūdens” darbinieki;

·         zvanot pa tālruni 64807071; 64807073; 64807070, balss pastkastē (izvēloties taustiņu 1) nosaucot “Madonas ūdens” klienta numuru, tekošā mēneša skaitītāju rādījumus;

·         aizpildot mājas lapā www.lubana.lv sadaļā- “Nodot rādījumus” prasīto informāciju;

·         aizpildot kvītiņu “Madonas ūdens” skaitītāju rādījumu nolasījumu grāmatiņā, to iemetot “Madonas ūdens” uzstādītajā pastkastītē, kas atrodas daudzdzīvokļu mājas pirmajā kāpņu telpā. Ja nav iespējams paziņot ne elektroniski, ne pa telefonu, un grāmatiņa no “Madonas ūdens” nav saņemta (tās saņemšanu var pieteikt zvanot uz “Madonas ūdens”), tad pastkastītē var iemest arī uz lapas uzrakstītu klienta numuru, vārdu, uzvārdu, adresi, rādījumu.

* Rādījumu noziņošanas datums daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem Lubānas apvienības pārvaldes teritorijā ik mēnesi ir 18. Pirmais ziņošanas datums — 18. septembris! Attiecīgi pirmais rēķins no “Madonas ūdens” tiks saņemts par nepilnu periodu, tālāk veidojoties pilnam kalendārajam mēnesim. Viens konkrēts rādījumu ziņošanas datums noteikts, lai veidotos pēc iespējas precīzāka kopējā rādījumu summa un mazāks koeficients, lai plānotu “Madonas ūdens” darbinieku maršrutu, apkalpojot nupat jau visu Madonas novada teritoriju.

Privātmāju iedzīvotāji, kam nav uzstādīti “Madonas ūdens” attālināti nolasāmie ūdens patēriņa skaitītāji, par ūdens patēriņu ziņo tāpat kā daudzdzīvokļu māju klienti, kvītiņu iemetot tuvākajā daudzdzīvokļu mājas “Madonas ūdens” uzstādītajā pastkastītē. Kad visi privātmāju skaitītāji būs uzstādīti, to rādījumi vairs nebūs jāziņo — darbinieks tos ik mēnesi nolasīs attālināti.

* Saņemot rēķinu par augustu, kad pakalpojumus vēl sniedza “Lubānas KP”, tajā jau būs norādīti “Madonas ūdens” maksāšanas rekvizīti. Šī rēķina un turpmāko rēķinu apmaksai lūgums izmantot rēķinā norādītos rekvizītus, kā arī maksājuma uzdevuma mērķī norādīt klienta numuru (piemēram, “3-1234”) — arī tad, ja rēķina apmaksu veic cita persona.

* Pārmaksa par iepriekš saņemto pakalpojumu pāriet “Madonas ūdens”, un tiks atspoguļota ikmēneša rēķinā. Ja radušās kādas nesakritības, par to jāziņo pa tālruni 64807071. Savukārt, ja izveidojies parāds, to pārņem Madonas novada pašvaldība, kas vērsīsies pie iedzīvotāja par parāda apmaksu.

* Kā iespējams saņemt rēķinu par “Madonas ūdens” pakalpojumiem:

·         e-pastā;

·         Telefonā SMS

·         Rēķinu var saņemt pa pastu, pakalpojuma maksa — 1,45 eiro. Lai par rēķina saņemšanu papīra formātā nebūtu jāmaksā, lūgums sazināties ar “Madonas ūdens”, norādot savu e-pastu vai tālruņa numuru rēķina informācijas saņemšanai.

Savu tālruņa numuru iedzīvotāji arī aicināti norādīt “Madonas ūdens”, lai varētu saņemt informāciju par iespējamiem ūdens pārtraukumiem un ūdensvadu dezinfekcijas darbiem.

* Daudzdzīvokļu māju klientiem, rēķinā tiek iekļauta sadaļa “tiešie norēķini” — 0,97 eiro (ar PVN), tā ir maksa par saņemto ūdens skaitītāju rādījumu apkopošanu, rēķina sagatavošanu katram dzīvoklim, programmas uzturēšanu, izmaksas parādu piedziņai u.c. “Madonas ūdens” pakalpojumu sniedz līdz īpašuma robežai, tādēļ tiešo norēķinu sistēmas uzturēšana ir papildus pakalpojums, ko apsaimniekotāja vietā uzņēmums var sniegt saviem klientiem.

* Ūdens un kanalizācijas tīklu avāriju gadījumā zvanīt pa tālruni 64807070 — numurs strādā 24/7 režīmā.