Diennakts dežūrtelefons: 648 07070
Diennakts dežūrtelefons: 648 07070

Paziņojums par tarifu projektu.

Datums: 23.03.2022 14:19
16 skatījumi

1.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 
2017.gada 16.novembra lēmumam Nr.1/29
"Noteikumi par iepazīšanos ar tarifa projektu"

Paziņojums par tarifu projektu

 

                    SIA “Madonas ūdens”, vienotais reģistrācijas numurs 4713001173, juridiskā adrese- Raiņa ielā 54, Madonā, Madonas novads, 2022.gada 18.martā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu  tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku. Salīdzinoši ar spēkā esošā tarifu aprēķiniem, izmainīta viena pozīcija- izdevumi par elektroenerģiju.

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs
(bez PVN)

Piedāvātais tarifs
(bez PVN)

Tarifa palielinājums/ samazinājums  (%).

Teritorija: Madona, Lazdonas pagasts, Praulienas pagasts, Sarkaņu pagasts, Liezēres pagasts, Ošupes pagasts, Ļaudonas pagasts, Dzelzavas pagasts, Barkavas pagasts, Aronas pagasts, Mētrienas pagasts 
Ūdensapgāde

1,18

1,23

+4,24%

Kanalizācija

1,48

1,60

+8,11%

             

                Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2022.gada 1maiju. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar to, ka elektroenerģijas izmaksas 2022.gada sākumā ir būtiski pieaugušas un tās veido nozīmīgu izmaksu daļu ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai, kā arī ņemot vērā izmaiņas obligātā iepirkuma un jaudas komponentēs.

              Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifa projektu lietotājs var Raiņa ielā 54, Madonā, Madonas novadā, LV-4801, SIA “Madonas ūdens” darba laikā, iepriekš sazinoties ar valdes priekšsēdētāju, tālr.29455256, e-pasts: guntars.dambenieks@madonasudens.lv

              Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “Madonas ūdens’’, Raiņa ielā 54, Madonā, Madonas novads, LV-4801, elektroniskā pasta adrese: info@madonasudens.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv  20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

 

Datums 23.03.2022. 

 

Persona, kura tiesīga pārstāvēt sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju

Guntars Dambenieks


/paraksts un tā atšifrējums/