Diennakts dežūrtelefons: 648 07070
Diennakts dežūrtelefons: 648 07070
Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšana

Ar 2019. gada 25.jūniju stājās spēkā precizētie Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.5 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Madonas novada pašvaldībā”, kas papildina 2017.gada Ministru kabineta noteikumus Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”

Šie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuru īpašumā vai valdījumā ir decentralizētās kanalizācijas sistēmas Madonas pilsētas ar aglomerāciju teritorijā un Madonas novada administratīvajā teritorijā esošajos ciemos.

Saskaņā ar MK noteikumiem decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveide ir jāpabeidz līdz 2021. gada 31. decembrim.

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas, MK noteikumu izpratnē ir sistēmas vai iekārtas, kur  notekūdeņi tiek attīrīti vai uzkrāti, kuras nav pievienotas centralizētajam kanalizācijas tīklam un iedalās sekojoši:

·         rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī;

·         septiķi  - atbilstoši izbūvēts notekūdeņu attīrīšanas komplekss, kurš sastāv no  rūpnieciski vai individuāli izgatavotas tvertnes ar divām vai vairāk kamerām notekūdeņu un fekālo nogulšņu nostādināšanai  un pārplūdei vidē pēc nostādināšanas šim nolūkam izmantojot filtrācijas laukus, apakšzemes drenas, smilts grants filtrus , filtrācijas grāvjus, filtrācijas akas vai niedru laukus;

·         notekūdeņu krājtvertnes, hermētiski noslēgtas tvertnes, kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumi.

Papildu informāciju par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanu var saņemt, vēršoties SIA Madonas ūdens klātienē Raiņa iela 54, Madona, kā arī zvanot uz tālruņa numuru 64807070 vai rakstot vēstuli uz e-pasta adresi info@madonasudens.lv.

Papildinformācija: