Diennakts dežūrtelefons: 648 07070
Diennakts dežūrtelefons: 648 07070

TIEŠIE NORĒĶINI AR DAUDZDZĪVOKĻU MĀJU DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKIEM

 

SIA “Madonas ūdens” ir Madonas novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kuras galvenie uzdevumi ir dzeramā ūdens ieguve un piegāde, kā arī notekūdeņu savākšana un attīrīšana. Jau vēsturiski, kopš 1995.gada, Madonas pilsētā pastāv tiešo maksājumu sistēma, tas ir dzīvokļa īpašnieks vai pašvaldībai piederoša dzīvokļa īrnieks slēdz līgumu tieši ar pakalpojumu sniedzēju, visus aprēķinus un rēķina izrakstīšanu veic pakalpojumu sniedzējs. Šāda sistēma iedibināta un uzturēta, jo daudzdzīvokļu māju apsaimniekotāji nebija un arī pašlaik nav vēl gatavi veikt katra dzīvokļa patēriņa uzskaiti, iekasēšanu un pēc tam savlaicīgu pilna apmēra norēķināšanos ar pakalpojuma sniedzēju. Lai nodrošinātu vienmērīgu un pozitīvu uzņēmuma naudas plūsmu, pakalpojuma sniedzējs- SIA “Madonas ūdens” uztur tiešo norēķinu sistēmu ar daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem.

 

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, SIA “Madonas ūdens” valdījumā un apkalpes zonā ir pievadi daudzdzīvokļu mājām līdz mājas ārējai sienai vai komercuzskaites mēraparātam. Tātad SIA “Madonas ūdens” norēķiniem ir tiesīgs izmantot māju kopējos mērītājus, jo māju iekšējie tīkli nav un nekad nav bijuši SIA “Madonas ūdens” pārziņā. Līdz ar to pakalpojumu sniedzējs, lai gan izraksta rēķinu katram dzīvokļa īpašniekam, taču nenes atbildību par noplūdēm mājas iekšējos tīklos vai par neprecīzu ūdens patēriņa deklarēšanu vai nedeklarēšanu vispār. Par to ir atbildīgi tikai paši dzīvokļu īpašnieki.

 

Jau 2004.gada sākumā SIA “Madonas ūdens” bija aprīkojusi visus Madonas pilsētas daudzdzīvokļu māju ievadus ar uzskaites mēraparātiem. Tajā pašā gadā uzņēmums uzsāka rēķinu izrakstīšanu klientiem par sniegtajiem pakalpojumiem, pamatojoties uz klientu deklarētajiem dzīvokļu ūdens skaitītāju rādījumiem. Kā informācija, katrā rēķinā tiek atspoguļots mājas kopējais ūdens patēriņš un radusies starpība starp dzīvokļu skaitītāju summu un kopējo patēriņu. SIA “Madonas ūdens” ir ieguldījusi ļoti lielu darbu norēķinu sistēmas sakārtošanā ar daudzdzīvokļu māju dzīvokļiem, tika veikts intensīvs izskaidrojošs darbs dzīvokļu īpašniekiem un apsaimniekotājam gan par māju iekšējo tīklu tehniskā stāvokļa nozīmību, gan par vienlaicīgas un precīzas dzīvokļu skaitītāju rādījumu deklarēšanas nozīmību. Par to liecina fakts, ka uzsākot šīs darbības, vidējā starpība starp dzīvokļu skaitītāju summu un kopējā ievada skaitītāja rādījumu bija vairāk kā 20%. Uz šodienu vidējā starpība starp dzīvokļu skaitītāju summu un kopējā ievada skaitītāja rādījumu Madonas pilsētā ir 1,04%.

             

 

2019.gada 1.maijā stājās spēkā, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais, SIA “Madonas ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs. Tarifs aprēķināts saskaņā ar likumu “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” un “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku”. Attiecībā uz norēķiniem ar daudzdzīvokļu māju īpašniekiem un īrniekiem metodikas 2.daļas 12.punkts nosaka- “Tarifa projektā neietver izmaksas, kas ir saistītas ar nekustamā īpašuma iekšējo tīklu apkalpošanu, izmaksas, kas saistītas ar ūdens zudumiem ēku vai būvju iekšējā ūdensvadā, kā arī izmaksas, kas rodas, veicot tiešos norēķinus ar dzīvokļu īpašniekiem daudzdzīvokļu mājās. Ņemot vērā to, ka SIA “Madonas ūdens” nodrošina tiešos norēķinus ar dzīvokļu īpašniekiem daudzdzīvokļu mājās Madonas pilsētā un pagastos, izdevumus, kas saistīti ar šī pakalpojuma sniegšanu, uzņēmums pašlaik sedz no pārējiem ieņēmumiem, kas nav saistīti ar ūdenssaimniecības pakalpojumu un nav iekļauti ūdens un kanalizācijas pakalpojumu tarifā.

 

Saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 17.3 panta pirmo daļu, tiešo maksājumu pakalpojuma nodrošināšana ir komercpakalpojums, ko nodrošina sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs par papildus samaksu, kas nosakāma atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 17.4 panta regulējumam.

Ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma Pārejas noteikumu 18.punktu  likumdevējs ir noteicis obligātu pienākumu dzīvokļu īpašniekiem pieņemt lēmumu par turpmāko norēķinu veidu. Proti, turpināt norēķināties ar sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju veicot tiešos maksājumus par saņemtajiem pakalpojumiem, vai norēķināties par sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem ar pārvaldnieka starpniecību.

Tiešo maksājumu gadījumā, pakalpojuma sniedzēja darbības ar katru dzīvokļa īpašumu, tādas kā līgumu sagatavošana un slēgšana, maksājumu sadale, rēķinu sagatavošana, rēķinu apmaksas kontrole, tiesvedības un juridiskie pakalpojumi par katra dzīvokļa saistību neizpildi nav uzskatāmas par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu un ar šīm darbībām saistītie izdevumi nav iekļauti pakalpojuma tarifā. Līdz ar to, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs SIA “Madonas ūdens”, par katra rēķina sagatavošanu, piemēros papildus maksājumu mēnesī EUR 0,99 + PVN apmērā.

 Gadījumā, ja tiek pieņemts kopības lēmums par norēķināšanos ar pārvaldnieka starpniecību, attiecīgajā gadījumā sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs piestāda vienu rēķinu par sniegtajiem sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldniekam, kas nodrošina rēķinā norādīto maksājumu sadali starp dzīvokļu īpašniekiem un kontrolē rēķina apmaksu un nodrošina darbu ar debitoriem savlaicīga ūdenssaimniecības pakalpojumu maksājumu parāda atgūšanai no attiecīgā dzīvokļa īpašnieka, kas nav veicis maksājumu apmaksu pilnā apmērā. Šajā gadījumā papildus maksājumi no sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja puses netiek aprēķināti.  

SIA “Madonas ūdens” informē, ja līdz 2021.gada 1.novembrim netiks saņemts daudzdzīvokļu mājas kopības lēmums par turpmāko norēķinu par sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem ar pārvaldnieka starpniecību, tad sākot ar 2021.gada 1.novembri dzīvokļa īpašniekam ikmēneša rēķinā tiks ietverts papildus maksājums par tiešo maksājumu nodrošināšanu EUR 0,99 +PVN apmērā.