Diennakts dežūrtelefons: 648 07070
Diennakts dežūrtelefons: 648 07070

PAKALPOJUMU PĀRTRAUKŠANA

SIA "Madonas ūdens"  ir tiesības pārtraukt Pakalpojumu sniegšanu Abonentam Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos (Latvijas Republikas 03.07.2001.Ministru kabineta noteikumi Nr.298 " Kārtība, kādā pārtraucam sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu" 6.nodaļa).

SIA " Madonas ūdens" ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma pārtraukt Abonentam Pakalpojumu sniegšanu vai uz laiku tos samazināt sekojošos, iepriekš neparedzamos un ārkārtas gadījumos:
  • ūdensvada vai kanalizācijas tīklu avārijas gadījumā;
  • neplānotas elektroenerģijas pārtraukuma gadījumā;
  • dabas katastrofas vai citas stihiskas nelaimes gadījumā;
  • nepieciešamība piegādāt ūdeni ugunsgrēka dzēšanai.
Sakarā ar plānotiem remontiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīklos un sistēmās, brīdinot Abonentu vismaz 24 (divdesmit četras) stundas iepriekš.