Diennakts dežūrtelefons: 648 07070
Diennakts dežūrtelefons: 648 07070

Izdevīgs piedāvājums

Datums: 22.03.2018 13:41
94 skatījumi

Informācija Madonas iedzīvotājiem, kas nav pieslēgušies pie kopējā ūdensvada vai kanalizācijas un kam vēl nav uzsākts attiecīgo pievadu izbūves process.

AS Madonas ūdens aicina izmantot radītās iespējas un pievienoties pie centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem.
Izprotot to, ka ūdensvada un kanalizācijas pievadu izbūve var būt saistīta ar ievērojamiem finansiāliem izdevumiem, piedāvājam īpaši izdevīgus nosacījumus pievadu izbūves finansēšanai – respektīvi, AS Madonas ūdens piedāvā par pievadu izbūvē veiktajiem darbiem norēķināties pakāpeniski – viena līdz piecu gadu laikā, neatkarīgi no tā, vai pievadu izbūves darbus veic AS Madonas ūdens vai kāda cita būvfirma.

Lai veicinātu iedzīvotāju pievienošanos pie projektos izbūvētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, Madonas novada pašvaldības dome, 2015.gada 30.jūlijā pieņēma lēmumu Nr. 405 “Par kārtību jaunu ūdensvada un kanalizācijas tīklu pieslēgumu izbūves finansēšanai”.

Nepieciešamās darbības, lai uzsāktu ūdens un kanalizācijas pievadu izbūvi un kļūtu par AS Madonas ūdens klientu:

1. Iedzīvotājs vēršas uzņēmumā ar iesniegumu par vēlmi pievienot savu īpašumu centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, lūgumu izsniegt tehniskos noteikumus, izstrādāt pievienojumu tehnisko risinājumu, kā arī lūgumu, izbūves un dokumentu sagatavošanas izmaksas segt viena līdz piecu gadu laikā.

2. Uzņēmums sagatavo pieslēgumu tehnisko dokumentāciju, t.sk. materiālu apjomus, un veic skaņojumus ar citiem inženiertīklu turētājiem.

3. Pamatojoties uz sagatavotajiem darbu un materiālu apjomiem, uzņēmums veic būvdarbu izmaksu aprēķinu un šādu aprēķinu lūdz veikt vēl vismaz diviem būvuzņēmējiem.

4. Uzņēmums lētāko piedāvājumu saskaņo ar iedzīvotāju un vēršas pašvaldības domē ar lūgumu palielināt uzņēmuma pamatkapitālu par konkrēto summu.

5. Pēc labvēlīga lēmuma pieņemšanas par pamatkapitāla palielināšanu uzņēmums slēdz līgumu ar iedzīvotāju par pievadu izbūvi un būvdarbu apmaksas grafiku (līdz pieciem gadiem).

6. Tikai pēc līguma noslēgšanas starp uzņēmumu un iedzīvotāju par pievadu izbūvi, novada dome veic naudas pārskaitījumu pamatkapitāla palielināšanai.

7. Būvdarbus var veikt gan pats uzņēmums, gan kāds cits būvuzņēmējs.

8. Pēc darbu pabeigšanas un pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas iedzīvotājam tiek piestādīts viens rēķins par visu summu, kura apmaksa tiek veikta saskaņā ar līgumā atrunāto grafiku.